Onze doelstelling

Het doel van de coöperatie is in en rondom De Kiel bevorderen van een duurzame leefomgeving en realiseren en in stand houden van projecten voor duurzame lokale energie opwekking, opslag en toepassing van deze energie voor zover deze als dienstbaar aan de verduurzamingsdoelstellingen van de aangesloten leden beoordeeld wordt en met deze projecten te voorzien in de stoffelijke belangen van haar leden.

De coöperatie tracht haar doel te bereiken door onder meer:

  • de realisatie en instandhouding van projecten met zonnepanelen, en zo mogelijk ook met windmolens; projecten met warmte of andere energie opwekkingssystemen; opslag van energie en het verdelen hiervan;
  • deelnemen in projecten van duurzame opwekking, opslag en toepassing;
  • bij te dragen aan de inspanningen van leden om bewustwording aangaande noodzaak van energietransitie, waarbij een duurzaam betaalbaar alternatief voor leden wordt gerealiseerd; bij te dragen aan het ontwikkelen van overige projecten gericht op het bevorderen van duurzaam wonen en duurzame mobiliteit;
  • uitwisseling en bundeling van kennis en ervaring;
  • het voeren van overleg met relevante partijen ten behoeve van energie-opwek-projecten;
  • het collectief inkopen van energie en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten ten behoeve van haar leden.

We zijn een coöperatie zonder winstoogmerk. Het gaat ons om bij te dragen aan de verduurzaming van ons dorp.